Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Handhavingsverzoek met beroepsprocedure

Korte samenvatting

  1. Handhaving zorgt voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van beleid en regels en voor  de bescherming  van kwetsbare belangen en doelen als leefbaarheid en veiligheid.
  2. Stikstofuitstoot, windkracht met windval,  minder zonlicht,  verlies van woningwaarde et cetera kunnen redenen zijn om te handhaven.   
  3. Er worden handhavingsverzoeken gedaan voor Natura-2000 gebieden waarvan de afstand tussen bouwplaats en gebied groter is dan tussen het Flevoziekenhuis en het Natura-2000 gebied Lepelaarsplassen.
  4. Als de  Gemeente een  handhavingsverzoek afwijst, kan een beroepsprocedure worden gestart.


Waarom handhaven?
Het is goed om te benadrukken waarom er gehandhaafd dient te worden: ‘handhaving zorgt voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van beleid en regels, rechtsverwezenlijking, het beschermen van kwetsbare (openbare en private) belangen en het verwezenlijken van de achterliggende doelen (bijv. leefbaarheid, veiligheid) die met wet- en regelgeving beoogd worden.
(In: Nota Handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht.)

Wat zijn redenen om te handhaven?
Redenen om te handhaven rondom het bouwen op de Oostkavels zijn de negatieve effecten van de geplande hoogbouw op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van burgers door bijvoorbeeld toenemende windkracht met windval en het verlies van zonlicht (zie Focusgroep ‘Effecten hoogbouw’ op deze site). Ook vermindering van de waarde van onze woningen of appartementen (zie o.a. Planschade op deze site) is een goede reden. En…..het beschermen van Natura-2000 gebieden tegen stikstofbelasting. Als we willen dat de Gemeente handhaaft om deze redenen, zullen we een  handhavingsverzoek moeten indienen.

Wat is een handhavingsverzoek?
Een handhavingsverzoek is een verzoek aan een overheidsorganisatie om te handhaven bij een mogelijke overtreding. In het geval van het bouwen op de Oostkavels kan dit bijvoorbeeld te maken hebben met de uitstoot van stikstof tijdens de bouw, zoals in onderstaand persbericht in Trouw.

”De verbouwing van het Binnenhof in Den Haag moet zo snel mogelijk worden stilgelegd omdat de natuurvergunning voor stikstof ontbreekt. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), dat nu een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. [……… ]Bij de vijf jaar durende renovatie komt uitstoot vrij door vrachtverkeer, aggregaten en bouwmaterieel, die neerslaat in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Meijendel en Berkheide”
(Trouw, 18 november 2022)


Wat is de rol van de Gemeente?
Als de Gemeente besluit het “voorlopige” bouwplan voor ruim 2500 woningen op de Oostkavels, met de hoge torenflat van 70 meter bij het Weerwater en de te hoge appartementsgebouwen direct ernaast, uit te laten voeren, dan kunnen we als belanghebbenden een handhavingsverzoek indienen bij de Gemeente (of Provincie Flevoland?) om de uitvoering ervan vanwege o.a. stikstofuitstoot stop te zetten. De Gemeente neemt over het verzoek een formeel besluit. Daarbij zal de Gemeente onder andere vooraf moeten toetsen of het “voorlopige” bouwplan en de aanpak van de uitvoerder in dat geval in lijn is met regel- en wetgeving ter bescherming van het Natura-2000 gebied Lepelaarsplassen. Dit gebied ligt hemelsbreed 4 à 5 kilometer vanaf het Flevoziekenhuis. De afstand  tussen Het Binnenhof in Den Haag en het Natura-2000 gebied Meijendel in Wassenaar (zie persbericht Trouw hierboven) is hemelsbreed 6 à 7 kilometer (zie verder Focusgroep Stikstof en natuur op deze site).

Wat als het handhavingsverzoek wordt afgewezen?
Als de Gemeente (of Provincie Flevoland?) ons handhavingsverzoek afwijst, dan kunnen we een beroepsprocedure starten tegen de Gemeente. Deze procedure kent de volgende zes stappen:

1. Beroepschrift indienen

 6 weken 

Wij zijn als omwonende de eiser. We moeten om de beroepsprocedure te beginnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank, binnen 6 weken nadat ons handhavingsverzoek is afgewezen.

2. Reactie Gemeente

 Verweer 

De Gemeente is de tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de Gemeente om een verweerschrift te schrijven en om alle documenten van de zaak op te sturen.

3. Aanvullende documenten

 10 dagen 


De rechtbank stuurt kopieën van de documenten die de Gemeente heeft ingediend naar ons toe. Zelf kunnen we, samen met andere belanghebbenden, ook aanvullende documenten indienen. Bijvoorbeeld: een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de Gemeente. We kunnen tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen.

4. Zitting

 Beroepszaak 

De rechter behandelt onze beroepszaak over het algemeen tijdens een openbare zitting. Alle partijen ontvangen hiervoor een uitnodiging. We zijn  niet verplicht om naar de zitting te komen, tenzij we opgeroepen zijn. Komen we wel, dan krijgen we de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven en om vragen van de rechter te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de Gemeente en eventuele belanghebbenden.

Hiervan wordt afgeweken als:

  • eiser en verweerder toestemming geven geen zitting te willen omdat deze geen toegevoegde waarde heeft.
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling omdat de bestuursrechter onbevoegd is, documenten zo overduidelijk zijn dat mondelinge behandeling niet nodig is of het beroepschrift te laat is ingediend.

Als we het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter, kunnen we in hoger beroep gaan (zie stap 6).

5. Uitspraak

 Nu / later 

De rechter kan aan het eind van de zitting mondeling een uitspraak doen. Ook kan de uitspraak schriftelijk per post komen binnen 6 weken na de zitting. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten.
Als we een advocaat of gemachtigde hebben ingeschakeld, dan ontvangt deze de uitspraak.

6. Verzet en hoger beroep


 Centrale raad van beroep

In geval van een behandeling van ons verzoek zonder zitting kunnen we  tegen de uitspraak van de rechter in verzet gaan. Dit doen we door binnen 6 weken na de uitspraak een verzetschrift te sturen naar de rechtbank. Oordeelt de rechtbank positief over ons verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.


Zijn we het niet eens met de uitspraak van de rechter dan kunnen we binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Is de termijn korter dan 6 weken, dan staat dat vermeld in de uitspraak waartegen we hoger beroep instellen. Ook de Gemeente kan in hoger beroep gaan.