Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Politieke markt “Oostkavels-Filmwijk” Gemeenteraad 30 maart 2023

Tijdens de Politieke markt van 30 maart jl. heeft de Bewonersgroep bouwscenario 4 gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Dit was mogelijk dankzij de steun en  handtekening van ruim 400 burgers als protest tegen de manier van bouwen volgens de bouwscenario’s van de Gemeente.

In de presentatie (zie ook Nieuwsbrief 5/Maart 2023) zijn achtereenvolgens de volgende vijf onderwerpen gepresenteerd:

  1. Wie zijn wij: organisatie en communicatie Bewonersgroep
  2. De Almere Principles als leidraad voor de Gemeente bij het ontwikkelen van de Oostkavels en in het contact met burgers
  3. De voordelen van scenario 4 als ‘Groene Trap’
  4. De ondersteuning van het gemeentelijk beleid
  5. Wat vragen wij van de Gemeenteraad?

Met de presentatie hebben wij ons gepresenteerd als een actieve en constructieve gesprekspartner van de gemeente met een duidelijke missie. Vanwege bezwaar en zorgen om de scenario’s 1 t/m 3 van de Gemeente komen we als Bewonersgroep met een eigen scenario 4, met voordelen voor iedereen. En met iedereen bedoelen we de nieuwe bewoners op de Oostkavels, alle Almeerders en niet-Almeerders die het rondje Weerwater bezoeken, de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis en de revalidatiecentra aan de Meeresteinkade, de 350.000  inwoners van Almere in de toekomst, de Gemeenteraad zelf en de omwonenden in de Filmwijk.

Direct na onze presentatie hebben de politieke partijen daarop gereageerd. Vrijwel alle partijen zien ons scenario 4 als een meer dan goede aanvulling op de bouwscenario’s van de Gemeente en verzoeken het College het mee te nemen als volwaardig scenario in de besluitvorming. Voor het tekenen en doorrekenen hebben we wel de hulp nodig van de projectgroep van de Gemeente.  Op een vraag vanuit de raad over de mogelijke wijze van echte burgerparticipatie hebben wij onze plannen geschetst voor heldere werkafspraken met de gemeentelijk projectorganisatie, zoals deelname aan de projectgroep.

De D66-wethouder (zij verving de afwezige VVD-Wethouder Wonen) heeft in reactie op vragen van raadsleden aangegeven een tweetrapsraket te willen hanteren met als eerste trap: het vergelijken van de vier scenario’s op alleen de Zuidpunt. Het bericht van de Griffie hierover zegt:

“Wethouder Veeningen heeft op verzoek van de heer Alberg (D66) de volgende toezegging gedaan: Om scenario 4 mee te nemen in het voorstel voor de Zuidpunt van de Oostkavels en de Voetnoot waarmee het college voornemens is naar de raad te komen, daarbij kan de raad dan bepalen of zij scenario 4 volledig uitgewerkt willen zien.” (Raadsgriffie Almere)

Dit verzoek van D66 leidt naar onze mening tot een (te) enge visie op de Zuidpunt als deelgebied en duwt de scenario’s, bedoeld voor de gehele Oostkavels, naar de achtergrond. De Zuidpunt wordt gedegradeerd tot een stuk grond waarop zoveel mogelijk woningen moeten worden gebouwd, terwijl het zoveel meer te bieden heeft voor alle Almeerders. De voordelen van een scenario voor de gehele Oostkavels, zoals minder CO2 uitstoot en meer veiligheid en genietplezier voor burgers met scenario 4, zijn niet in beeld en verdwijnen ten onrechte naar de achtergrond.

Het opknippen van het totale bouwplan voor de Oostkavels in delen en dan vervolgens alle 4 scenario’s alleen vergelijken op de Zuidpunt, vinden wij dan ook een ongepaste ‘truc’. Het zorgt voor een vertekend beeld en doet geen recht aan scenario 4. Wij gaan uit van een geheel andere bouwvisie ‘De Groene trap’,  met bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting het spoor) en evenveel (dus 2550) woningen. Door bewust niet te bouwen op de Zuidpunt wordt het groen van het Lumièrepark doorgetrokken in het Stadcentrum. Het rondje Weerwater wordt zo (nog) meer genietgebied voor alle Almeerders nu en de 350.000 in de toekomst.

Onze conclusie: D66 vraagt met het verzoek als eerste stap van de tweetrapsraket aan de raad om, op basis van een beperkte en oneerlijke vergelijking, te beslissen over het wel/niet verder gaan met scenario 4. Een eerlijke vergelijking door de raad kan pas dàn als de volledige scenario’s worden voorgelegd.
In ons slotwoord hebben wij dan ook als Bewonersgroep richting wethouder en projectorganisatie Oostkavels onze grote verontwaardiging uitgesproken over het vergelijken van de scenario’s op alleen de Zuidpunt als eerste stap. Wij kiezen liever voor verantwoord bouwen  waarin  het welzijn & de gezondheid van alle bewoners in Almere op de eerste plaats komt.

Wij blijven ons inspannen om, met de gebleken grote steun vanuit de Gemeenteraad, het College van B&W op andere gedachten te brengen en daarmee het failliet van de Almere Principles met “Mensen maken de stad” en de zo breed gewenste burgerparticipatie te voorkomen.

Laatste nieuws

Op 14 april jl. hoorden wij als Bewonersgroep van de Programmadirecteur Almere Centrum en de Strategisch adviseur dat de Gemeente het vergelijken van de scenario’s op alleen de Zuidpunt toch niet gaat doen. Op basis van onze argumenten en de steun in de Gemeenteraad heeft de wethouder Wonen alsnog besloten om alle vier scenario’s toch als volledig plan met elkaar te gaan vergelijken. Een juist besluit, omdat dit recht doet aan ons scenario 4 als geheel met voordelen voor iedereen. Jammer is dan weer wel dat de wethouder Wonen in reactie op het interview in  Almere deze Week met ons nu al zegt scenario 4 niet te zullen steunen. Het is gelukkig de Gemeenteraad die uiteindelijk beslist voor welk scenario wordt gekozen.


Dia’s Power-Point presentatie Gemeenteraad 30.03.2023
Bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’