Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Uitnodiging van Bewonersgroep aan projectleden om langs te komen.

Aanwezig:

  • Extern projectleider en programmamedewerker Gemeente
  • Kernteam Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk

Datum: 28 oktober 2022, James Stewartstraat 46-90

Doel: beide projectleden laten zien wat de impact is van het  “voorlopige” bouwplan Oostkavels voor de omwonenden.

Op uitnodiging van de Bewonersgroep zijn beide projectleden op 28 oktober 2022  langs geweest in het appartementengebouw op James Stewartstraat 46-90. Aanleiding was de afbeelding van het “voorlopige” bouwplan voor hoogbouw aan het Weerwater en langs de Stadswetering, gezien tijdens de eerste informatie-inloop in het Informatiecentrum op het Donjon 12 oktober 2022. Doel van het bezoek was om de projectleden te laten zien wat de impact is van dit “voorlopige” bouwplan Oostkavels voor de omwonenden.

Het bezoek begon met een korte wandeling buiten rondom de laagbouw, de appartementsgebouwen in de James Stewartstraat en de fietsbrug in de hoek Weerwater/Stadswetering. Tijdens deze wandeling is gesproken over o.a. de schaduwval van de hoge torenflat voor zowel laagbouw als hoogbouw, de parkeeroverlast en de druk op het Gezondheidscentrum in de Filmwijk. Vervolgens hebben we vanuit verschillende appartementen (huiskamer + balkon) laten zien wat de negatieve effecten zijn van het “voorlopige ” bouwplan zoals het verliezen van binnenvallend zonlicht, toename van windkracht en verdwijnen van uitzicht.

Aan het einde van het bezoek is aan de projectleden een lijst overhandigd met zes zwaarwegende negatieve effecten, geformuleerd als eisen in willekeurige volgorde, inclusief de handtekeningen van alle aanwezige kernteamleden. Kort daarop zijn de zes eisen geprioriteerd als (zie foto hieronder met nummers):  

  • BEZWAAR tegen de hoge torenflat aan het Weerwater (8) en de direct daarop aansluitende appartementsgebouwen langs de Stadswetering (3) van 6/7 lagen, omdat we uitzicht en zonlicht kwijt raken en (nog) meer windkracht krijgen.
  • ZORGEN  om meer parkeeroverlast, meer druk op de zorg, slechtere bereikbaarheid centrum en Filmwijk en een lange bouwduur door milieuregels en tekort aan  materiaal en personeel.


De bewonersgroep heeft gevraagd aan de projectleden om open en transparant met elkaar te communiceren over de planontwikkeling voor de Oostkavels en elkaar niet te verrassen.

Beide projectleden gaven aan een goed beeld te hebben gekregen van de impact van het “voorlopige” bouwplan op onze woon-/leefomgeving. Tevens deelden zij de mening dat transparantie door het tijdig delen van informatie over ontwikkeling van de Oostkavels en het goed open communiceren met bewoners hierover cruciaal is voor het vertrouwen.


Informatie-inloop over ‘Oostkavels’ van de Gemeente, november 2022.

Aanwezig:

  • Extern projectleider en programmamedewerker Gemeente
  • Kernteam Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk

Datum: 26 en 29 november, Donjon
Doel: informatie ophalen over de nieuwe ontwikkelingen in het “voorlopig” bouwplan Oostkavels

Zaterdagmiddag 26 november en dinsdagavond 29 november 2022 waren we als Bewonersgroep aanwezig bij de informatie-inlopen van de Gemeente in het Gemeentelijk Informatiecentrum op het Donjon over het bouwplan voor de Oostkavels. We hebben daar gesproken met de extern projectleider en de programmamedewerker Gemeente. Zij lieten drie bouwscenario’s zien. Scenario 2 en 3 zijn nieuw met een bouwplan voor ruim 2500 woningen. Honderden woningen meer dan in scenario 1, gepresenteerd op 12 oktober.

In alle drie scenario’s stond nog steeds de hoge torenflat van 24 verdiepingen (± 70 meter hoog) in de hoek bij het Weerwater/Stadswetering afgebeeld. Het lijkt erop dat de Gemeente tot onze teleurstelling tot nu toe (te) weinig doet met ons bezwaar hiertegen. Dit ondanks de signalen die we ontvangen van verschillende politieke partijen dat het bouwen van laag naar hoog vanaf het Weerwater richting het spoor (zie tekening hieronder) een constructieve gedachte is. Het biedt voordelen voor de opbrengst van zonnepanelen en het zonlicht in woningen, tuinen en op balkons. Ook remt het het autobezit van nieuwe bewoners.


De extern projectleider gaf wel aan dat de drie scenario’s die er nu liggen en in het eerste kwartaal gepresenteerd gaan worden in de Gemeenteraad, daar niet gebruikt gaan worden voor het “opsteken van vingertjes”. Het zijn ‘slechts’ schetsen waarin aanpassingen nog mogelijk zijn. In reactie daarop hebben we aangedrongen voor in de Gemeenteraad een vierde scenario te maken waarin de ca. 70 meter hoge torenflat meer naar achter richting het spoor gaat. De prachtige vrijgekomen ruimte kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het bouwen van het kunstmuseum van max. enkele lagen, zo ver mogelijk van het Weerwater en de Stadswetering af voor behoud van vrij uitzicht. Aangeboden is om over scenario 4 mee te denken. De extern projectleider ging hier niet op in. We hopen dat de Gemeenteraad, die zegt participatie van burgers belangrijk te vinden, deze handreiking wel oppakt.

De extern projectleider vertelde ons ook dat de Gemeente veel waarde hecht aan de mooie fiets-/wandelroute aan het Weerwater. Als dit echt zo is, dan is het eerder gepresenteerde scenario 1 (zie nieuwe foto hiernaast ) niet meer mogelijk. In dit scenario onderbreken nauwe doorgangen tussen hoge gebouwen direct aan het Weerwater de huidige, frequent gebruikte, loop- en fietslijnen rond het Weerwater en naar de Filmwijk.

Tot slot: een van de aanwezigen, die bezwaar maakte tegen de hoge torenflat op de hoek Weerwater/Stadswetering, gaf aan dat er juridische mogelijkheden zijn om de bouw drie jaar lang tegen te houden. We streven ernaar in het gesprek met de Gemeente om het niet zo ver te laten komen.