Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Bezwaar tegen aanpassing bestemmingsplan

Burgers zijn de drijvende kracht in creëren, houden en behouden van de stad. In een
groene stad hebben mensen de ruimte om gezond te leven, zichzelf te ontplooien,
om hun mogelijkheden en vaardigheden zo veel mogelijk te benutten en om hun
dromen werkelijkheid te maken. De ‘green city’ is een stad gemaakt door mensen.

(In: Structuurvisie Almere conform WRO, Almere Principles als wenkend perspectief, Almere 2009)


De Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk onderschrijft bovenstaand principe van de Gemeente. De realiteit is echter dat Gemeente en burgers het vaak niet eens kunnen worden over de aanpassing van een bestemmingsplan. In dit geval zullen we als belanghebbenden gebruik moeten maken van de juridische mogelijkheden die er zijn om de aanpassing van het bestemmingsplan te beïnvloeden of tegen te houden.

In onze zoektocht naar het geldende bestemmingsplan voor de Oostkavels zijn twee verschillende bestemmingsplannen genoemd: uit 1983 en uit 2001. Beide plannen moeten worden aangepast. Na contact met de Gemeente hierover en het controleren van informatie op de site ruimteplannen.nl  gaan we er vooralsnog vanuit dat het Bestemmingsplan 2A uit 1983 als gedeelte van het centrum van Almere-Stad, het ‘vigerend’ bestemmingsplan is voor het gebied van de Oostkavels.

Wat is een bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en gebruik van de ruimte in de gemeente. De ruimtes hebben verschillende bestemmingen, zoals wonen, horeca, recreatie, bedrijven, verkeer, water, groen et cetera. Onderdeel van het bestemmingsplan is de plankaart. Dit is een soort landkaart van het gebied waarop we de bestemmingen kunnen zien. In het geval van de Oostkavels is het plan 2A als gedeelte van het centrum Almere-Stad uit 1983 nog van toepassing met recreatiedoeleinden op de plek waar de 70 meter hoge torenflat (24 verdiepingen) gepland is.

Bestemmingsplan wijzigen
In de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) staat dat een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dat kan door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook door het nemen van een verlengingsbesluit. Bij een verlengingsbesluit blijft het bestemmingsplan ongewijzigd.

Procedure bestemmingsplan
Het aanpassen van een bestemmingsplan zoals in het geval van de Oostkavels kent drie fases:

  1. Voorontwerpfase: in deze fase brengt de Gemeente alle belangen van verschillende partijen in beeld. Het bouwproject ‘Oostkavels’ zit op dit moment (eind 2022) in de voorontwerpfase. Het gaat nu nog om een globaal beeld, er is nog geen concreet bouwplan. Bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ is in deze fase in gesprek met de Gemeente om op een andere, meer verantwoorde manier, te bouwen op de Oostkavels.
  2. Ontwerpfase: in deze fase kondigt de Gemeente het ontwerpbestemmingsplan altijd vooraf aan in de vorm van een brief, huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. Het ontwerp kan 6 weken worden ingezien. In deze periode kunnen we onze ‘zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad.
  3. Vaststellingsfase: na de 6 weken ontwerpfase moet de Gemeente binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken. De termijn van 2 weken voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. Dat is het geval als provincie en Rijksoverheid een reactieve aanwijzing geven op onderdelen van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld omdat die onderdelen niet overeenstemmen met provinciale of landelijke belangen. Met een reactieve aanwijzing treden die onderdelen van het bestemmingsplan niet in werking.


Beroep instellen tegen vastgesteld bestemmingsplan
Als we het niet eens zijn met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunnen we beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode we beroep kunnen instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Let op: door een uitspraak van de rechter op 14 april 2021 hebben we geen zienswijze nodig om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Dit zijn bijvoorbeeld procedures voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ook zonder zienswijze kunnen we nu beroep instellen tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Daardoor is het makkelijker om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten bij de bestuursrechter. (Rijksoverheid.nl)


Verzoek om voorlopige voorziening
De gemeente kan in de tussentijd al wel beginnen met de bouw en/of infrastructuur. Willen we dit tegenhouden, dan kunnen we als inwoners die eerder beroep hebben ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dit gebeurt binnen de beroepstermijn van 6 weken treedt het besluit nog niet in werking (artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening). Als ons verzoek wordt toegekend, wordt de bouw gestopt totdat de rechter zich heeft uitgesproken over uw beroep.

Planschade
Zodra het bestemmingsplan definitief doorgaat, is het mogelijk dat de waarde van onze woningen  vermindert. Dit wordt ook wel planschade genoemd. We kunnen dan recht hebben op een planschadevergoeding (zie Planschade op deze site).

Bezwaar tegen het bouwplan/de bouwvergunning
Deze bezwaarmogelijkheid is t.z.t. aan de orde als de ontwikkelaar/marktpartij bij de gemeente voor het concrete bouwplan een formele bouwaanvraag/omgevingsvergunning ingediend heeft.