Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk


Bezwaar en zorgen Bewonersgroep
"Oostkavels-Filmwijk"

  Korte samenvatting

  1. Wij zijn niet tegen bouwen, maar willen wel dat er verantwoord gebouwd wordt met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van omwonenden.
  2. De hoge torenflat aan het Weerwater en de te hoge bouw aan de Stadswetering is voor ons een bezwaar. De negatieve effecten voor wandelaars/fietsers van het Rondje Weerwater en omwonenden zijn  te groot. Bouwen van laag naar steeds hoger vanaf het Weerwater richting het spoor zou dit kunnen oplossen
  3. Zorgen zijn er om de impact van ruim 2500 nieuwe woningen op het parkeren, de zorg, de verkeersdrukte, het aanzien van de omgeving en de bouwduur.
  4. Als bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ willen we actief betrokken worden bij de Tenderbeschrijving ‘Bebouwing Oostkavels’.

   

  Toelichting

  Als Bewonersgroep hebben we vanaf het begin naar de Gemeente toe een aantal standpunten ingenomen over het “voorlopige” bouwplan met 3 scenario’s voor ruim 2500 woningen op de Oostkavels, zoals gepresenteerd in oktober en november tijdens verschillende inloopsessies.
  Het eerste standpunt is dat wij niet tegen nieuwbouw zijn langs de Stadswetering. Wel willen we mooi en verantwoord laten bouwen. Dit is in het belang van het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners van de Gemeente Almere. Dat is onze missie.
  Vanuit deze missie hebben we onderstaande bezwaar en zorgen kenbaar gemaakt aan de Gemeente.

  Bezwaar en zorgen

  Wij zijn tegen de geplande bouw van een torenflat aan het Weerwater (zie bewerkte foto) en de te hoge aansluitende appartementsgebouwen langs de Stadswetering. Deze gebouwen tasten het woongenot en de waarde aan van de bestaande woningen (zowel appartementen als laagbouw) aan de James Stewartstraat en leidt tot afname van het zicht vanuit de woningen, beperking van het opvallende zonlicht, verlies van privacy en nog sterkere windkracht en windval langs en tussen de bestaande bouw.

  Dit bezwaar komt overeen met de eigen conclusies van de Gemeente in de zelf uitgegeven publicatie Stadsgesprekken met burgers uit Almere in 2006 (zie hiernaast ), gesprekken met bewoners van de James Stewartstraat in 2009 over de Oostkavels en de ontwikkelingsstrategie beschreven in de nota ‘Contextkader Zuidelijke Oostkavels’ door de Gemeente zelf in 2017.

  We willen dat de Gemeente de gevolgen van een bouwplan tijdig door een onafhankelijke partij laat onderzoeken en de resultaten ervan met de betreffende bewoners bespreekt.

  Teneinde claims van de bewoners bij de Gemeente wegens planschade te voorkomen, heeft het onze sterke voorkeur dat de 72 meter hoge torenflat richting het noorden wordt verplaatst, in de richting van het stationsgebied bij de andere (al dan niet reeds bestaande) hoge gebouwen. De appartementsgebouwen langs de Stadswetering aan het begin zullen even hoog zijn als het Flevoziekenhuis (maximaal 15 meter).


  Zorgen om woon- en leefomgeving

  Het bouwen van ruim 2500 nieuwe hoogbouwwoningen in het Stadscentrum heeft nog meer negatieve gevolgen voor de woon- en leefomgeving van zowel huidige als nieuwe bewoners, verwoord in onderstaande vijf zorgen.

  1. Parkeren
  Tijdens en na de ontwikkeling van de Oostkavels kan er een tekort ontstaan aan parkeerruimte voor personeel en bezoekers van het Flevoziekenhuis en het winkelcentrum zodat bewoners van de Filmwijk parkeeroverlast ondervinden.

  2. Aantasting rondje Weerwater
  Het Rondje Weerwater ondervindt hinder van de bouwwerkzaamheden. Na de realisatie van het huidige bouwplan is het Rondje Weerwater niet meer intact. Nauwe doorgangen tussen hoge gebouwen direct aan het Weerwater onderbreken de huidige, frequent gebruikte, loop- en fietslijnen rond het Weerwater en naar de Filmwijk en blokkeren de mooie zichtlijnen c.q. verminderen het aanzien van de directe omgeving (zie foto). Dit is niet alleen onze mening. Vaak wordt bij het beschrijven van de Stad Almere het rondje Weerwater met het mooie uitzicht genoemd als een goed voorbeeld van Stadsontwikkeling.

  3. Toenemende druk op de Zorg in de Filmwijk (en Almere)
  De nu al moeizame aansluiting tussen zorgaanbod (ziekenhuis, huisartsen, apotheek) en zorgvraag van de huidige bewoners in Filmwijk (en Almere) verslechtert als gevolg van het te verwachten grote aantal nieuwe bewoners. Nu al verdwijnen er zorgvoorzieningen (bv. de apotheek in Filmwijk), waardoor de druk op zorginstanties elders toeneemt.

  4. Slechtere bereikbaarheid centrum en Filmwijk
  Tijdens de bouwactiviteiten neemt de goede bereikbaarheid van het centrum (inclusief ziekenhuis) voor fietsers en voetgangers af. We verwachten dat de Gemeente tijdens en na de ontwikkeling van de Oostkavels voor een vlotte doorgang van het autoverkeer naar de Filmwijk zorgt door het voorkomen van filevorming op toegangswegen (bijvoorbeeld Cinemadreef).

  5. Periode van bouwen kan lang gaan duren
  De werkzaamheden veroorzaken overlast voor de bewoners in de directe omgeving. We verwachten dat de Gemeente ervoor zorgt dat de bouw van Oostkavels niet vertraagd wordt door bijvoorbeeld tekorten aan materialen of personeel of onvoorziene bouwbeperkende maatregelen vanuit Provincie of Rijksoverheid.

  Tot slot

  Tijdens de informatieavonden ‘Bebouwing Oostkavels’, in oktober en november 2022 in het Infocentrum op de Donjon, vernam de Bewonersgroep van de vertegenwoordigers van de Gemeente dat het getoonde bouwplan nog een eerste idee is. Aanpassingen op basis van ingediende meningen zouden zeker nog mogelijk zijn. We hebben ons bezwaar en onze zorgen vroegtijdig bekend gemaakt om mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de Oostkavels. Ook willen we als bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ actief betrokken worden bij de Tenderbeschrijving ‘Bebouwing Oostkavels’.