Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Beïnvloeding bouwproject Oostkavels

Een participatieproces succesvol organiseren is nog niet gemakkelijk. Het begint bij een hoog bewustzijn in onze organisatie dat ingrepen en besluiten van de gemeente van invloed zijn op de leefomgeving en het leven van inwoners. Transparantie, goede en tijdige communicatie, maatwerk en streven naar een diverse opkomst zijn belangrijke basisprincipes. (Jan Hoek, ex-Wethouder Floriade & Duurzaamheid) In: Nota Burgerparticipatie, 2021, pag. 2


De focusgroep ‘Procedures Gemeente’ wil conform  de wens van de Gemeente participeren in het bouwproject Oostkavels.  Als Bewonersgroep proberen we zicht te krijgen op de gemeentelijke procedures en bestuurlijke processen zodat we weten wanneer, waarover beslist gaat worden.

Het bouwproces Oostkavels zal vanaf het presenteren van de ontwikkelscenario’s in oktober/november 2022 als begin (zie Nieuwsbrieven) tot aan het opleveren van de woningen aan het eind, kritisch worden gevolgd. Dit met als doel de besluitvorming door de Gemeente indien nodig te beïnvloeden ten gunste van de gezondheid en welzijn van de omwonenden. Een voorwaarde voor het bereiken van dit doel is dat we op het juiste moment de juiste acties ondernemen en (juridische) middelen inzetten. Onderstaande tabel geeft aan wat we per fase in het bestuurlijke proces als Bewonersgroep kunnen doen.

Globale planning/mijlpalen Oostkavels (bron: Gemeente Almere, december 2022)

Wanneer?

Acties Gemeente

Acties Bewonersgroep

2017

Ontwikkelingsstrategie Almere centrumgebied.

Contextkader Zuidelijke Oostkavels

N.v.t./gepasseerd


N.v.t./gepasseerd

2021

Gebiedsplan Almere, ontwikkeling van het stadshart.

N.v.t./gepasseerd

Laatste kwartaal  2022

Voorontwerp Oostkavels: het gaat nu nog om een globaal beeld, er is nog geen concreet bouwplan. Gemeente presenteert drie bouwscenario’s via o.a. infosessies oktober/ november; enquête.

Bezwaar en zorgen uitspreken naar Gemeente/Nieuwsbrieven verspreiden / handtekeningen inzamelen/Politieke partijen uitnodigen/voorbereiden eigen 4de bouwscenario als redelijk alternatief.

2023

Ontwikkelingsplan + Beeldkwaliteitsplan Oostflankkavels als basis voor aanpassing van het bestemmingsplan:

 • Ambtelijke voorbereiding januari-juli 2023.
 • Overleg/inspraak belanghebbenden/ omwonenden
  (nog onduidelijk: januari-juli 2023??).
 • Politiek/bestuurlijke bespreking >> vaststelling aangepast .
  bestemmingsplan door gemeenteraad: medio zomer 2023.

Deze fase wordt afgesloten door het vooraf aankondigen door de Gemeente  van het ontwerpbestemmingsplan in de vorm van een brief, huis-aan-huisblad of op de website van de Gemeente.

Het ontwerp kan 6 weken worden ingezien.

Deze fase is cruciaal omdat hier de basis wordt gelegd voor het aan te passen bestemmingsplan. In het eerste kwartaal 2023 zullen we de contactmomenten met Gemeenteraadsleden en ambtenaren intensiveren via:

 • bijwonen tussenmoment, aangevraagd door de wethouder, verantwoordelijk voor de invulling van de Oostkavels.
 • gesprekken met senior stedenbouwkundige Gemeente Almere over de meer concrete invulling van de 3 bouwscenario’s, vanuit onze standpunten.
 • ontwikkelen en inbrengen van eigen 4de bouwscenario in deze (en andere) gesprekken.
 • inspreken in het Carrousel + binnenlopen bij Politieke markten + starten burgerinitiatief via Griffie.

Tijdens de periode van  6 weken  waarin we het ontwerpbestemmingsplan kunnen inzien, kunnen we onze ‘zienswijze' kenbaar maken aan de Gemeenteraad.

2023

Na de 6 weken inzage moet de Gemeente binnen 12 weken erna het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken (eind 2022 nog geen info hierover).

Als we het niet eens zijn met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunnen we beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode we beroep kunnen instellen. De periode bedraagt altijd  6 weken .

2023 - 2030

Via tenderprocedures  ( = aanbesteding) voor verschillende kavels selecteert de Gemeente marktpartijen die het kavel realiseren. Oostkavel Zuid 1 (hoek Weerwater/Stadswetering), wordt als eerste opgepakt.

Volgens de planning in het Gebiedsplan Almere (2021, pag. 14) wil de Gemeente al in 2023 beginnen met het aanleggen van de infrastructuur Oostkavels.

De Bewonersgroep heeft tegenstrijdige  informatie ontvangen over het wel/niet kunnen bijwonen van de tenderprocedures. We gaan na wat de werkelijke mogelijkheden zijn.

Als we het eerder beginnen van het aanleggen van de infrastructuur door de Gemeente willen tegenhouden, dan kunnen we als inwoners, die eerder beroep hebben ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie Bezwaarschrift op deze site).

2024 - 2030

Gemeente neemt besluit over het verlenen van een bouwvergunning op basis van een ingediende bouwaanvraag met concreet bouwplan door een marktpartij.

Bezwaar maken tegen het bouwplan/de bouwvergunning. Deze mogelijkheid is t.z.t. aan de orde.

2024 - 2030

Start bouw en  mogelijk eerder het aanleggen van de infrastructuur (zie hierboven).

Controleren of gebouwd wordt met gebruik van duurzaam bouwmateriaal en inzet van emissieloos bouwmaterieel.