Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Visie en beleid van de Gemeente op bouwen (?)

“Almere heeft aangegeven dat onder de huidige stikstofproblematiek te weinig stikstofruimte beschikbaar is om aan hun groeidoelstelling te voldoen. Momenteel liggen de bouwplannen van circa 5.000 woningen in Almere stil. Zonder drempelwaarde, experimenteerruimte of andere vorm van ruimte om nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen kunnen deze woningen niet gerealiseerd worden.”

Uit: Provinciale Staten (2021). Aanpak stikstof in Flevoland Kaders 2021 en verder/Bijlage 3. Rapportage Gebiedstafels/Gebiedstafel 3. Zuid Flevoland (Almere). Lelystad.


Bovenstaande uitspraak door de Gemeente is gedaan tijdens gesprekken met o.a. de Provinciale Staten over de aanpak van stikstof in Flevoland.  De eerste vraag die dan gelijk opkomt is: wat is er veranderd sinds 2021? Met deze uitspraak lijkt het erop dat er onderliggend Gemeentelijk beleid is vanuit een duidelijke visie op nieuwbouw en stikstofruimte. Als dit zo is, is het belangrijk te toetsen of deze visie en beleid in lijn zijn met onderstaande wettelijke regelingen.  

Europese Natuurbeschermingsrecht
Dit recht stelt dat activiteiten die de stikstofbelasting op de natuur verhogen (dat zijn bijna alle activiteiten) alleen kunnen plaatsvinden als de uitvoerder kan bewijzen dat de natuur er niet onder lijdt. Cruciaal daarbij is dat die zekerheid volgende de EU-richtlijn op voorhand geboden moet worden, dus voordat de bouw begint. Op de site ‘Visit Almere’ wordt het Lumièrepark aangeduid als natuurgebied.

Wet Natuurbescherming
Deze wet uit 2017 vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Het beschermt Natura 2000 gebieden. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Hoewel de provincie Flevoland in 2021 nog geen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden kende, ligt er wel een Stikstof opgave volgens Provinciale Staten. Citaat: “Economische activiteiten en woningbouwprojecten in Flevoland kunnen geen doorgang vinden wegens stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de buurprovincies. Daarnaast is het de taak van alle provincies om gezamenlijk de stikstofdeken terug te dringen en overbelaste stikstofgevoelige natuur te herstellen.” (2021, pag. 3). Daarover is afgesproken om voor 2030 een vermindering van de Flevolande stikstofemissie te hebben bereikt van minimaal 26% voor bouwen ten opzichte van 2019 (2021, pag. 17). De belasting van Flevolands aandeel op Natura 2000 gebieden moet met 50% verminderd zijn ten opzichte van 2019, ook voor 2030 (2021, pag. 24). De Lepelaarsplassen is een Natura 2000 gebied en ligt hemelsbreed op een afstand van 4 à 5 kilometer van het Flevoziekenhuis.

Conclusie


Het bouwen van ruim 2500 nieuwe woningen op de Oostkavels vraagt van de Gemeente om te komen met een duidelijke visie en beleid op bouwen in Almere, rekening houdend met diverse wettelijke kaders voor het beschermen van de natuur en gemaakte afspraken met Provinciale Staten in 2021.

Vragen

  1. Wat is er volgens de Gemeente veranderd in de stifstofproblematiek sinds 2021, toen bouwplannen stil gelegd moesten worden?
  2. Wat is de visie en beleid van de Gemeente op bouwen in Almere in relatie tot natuurbescherming?
  3. Hoe voorkomt de Gemeente vooraf dat eventuele bouwplannen niet strijdend zijn met het Europese Natuurbeschermingsrecht?
  4. Waarom levert de Gemeente niet haar bijdrage aan de afgesproken stikstofopdracht voor Flevoland?
  5. Als de Gemeente wel denkt hier aan bij te dragen, hoe bereikt zij dan concreet de stikstofreductie van 26% op bouwplannen voor Almere en 50% minder stikstofbelasting van Natura 2000 gebieden in vergelijking met 2019 voor 2030?