Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Platform Filmwijk

 Stichting Platform Filmwijk is een bewonersplatform met als belangrijkste doel het woon- en leefklimaat in de Filmwijk te bevorderen zoals:

 • het handhaven van natuur- en stadsschoon
 • het vergroten van de organisatie van bewoners in de wijk
 • het bevorderen van de kwaliteit en beheer van de inrichting van de openbare ruimte
 • het stimuleren en ontwikkelen van inspraak van wijkbewoners
 • het bevorderen van invloed van wijkbewoners op organisaties die beslissingen nemen over de wijk

De middelen die daarvoor gebruikt worden zijn:

 • het met elkaar in contact brengen van bewoners binnen de Filmwijk
 • het informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van groepen in de wijk
 • het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk
 • het verzorgen en begeleiden van contacten met instellingen van algemeen belang
 • het scheppen van voorwaarden voor democratische besluitvorming voor invloed op het beleid van bevoegde instanties
 • het adviseren bij en voeren van procedures namens bewoners

Het project van de Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk bevordert het bereiken van de doelen van Platform Filmwijk. Ook de door de Bewonersgroep gebruikte middelen om dat doel te bereiken passen perfect in de mogelijke middelen die het Platform gebruikt om haar doel te bereiken.

Een verantwoorde inpassing van het Oostkavelsproject in de Filmwijk, i.c. aan de BouwRai is van groot belang voor de bewoners. De onderlinge contacten van bewoners in de wijk en het gezamenlijk optrekken in het bouwproject Oostkavels maken het voor het Platform aantrekkelijk en belangrijk de Bewonersgroep te ondersteunen. Dat gebeurt met een bescheiden jaarlijkse financiële bijdrage, met de inzet van vrijwilligers, met kennis en ervaring waarover het Platform beschikt. Ook wordt gebruik gemaakt van de bestaande relaties van het Platform met gemeentelijke instanties zoals het Stadsdeelgebied Oost en andere instellingen van de gemeente Almere. Bestuursleden van het Platform participeren ook in de Bewonersgroep.

Per 25 mei 2023 beschouwt Stichting Platform Filmwijk het project Oostkavels van de
Bewonersgroep Oostkavels -Filmwijk als een project dat alle mogelijke ondersteuning verdient van het Platform.